# investujte s nami  6. 12. 2019

Miliardové aktíva

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, IAD Investments, správ. spol. a.s., prekonala v mesiaci november magickú miliardu EUR v správe aktív. Spoločnosť poskytuje finančné služby a spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike. Aké boli začiatky a aké sú ďalšie ciele, sme sa opýtali Ing. Vladimíra Bencza, predsedu predstavenstva IAD Investments, a.s.

IAD Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Mali ste už vtedy stanovený miliardový cieľ?

Naším cieľom bolo, a stále je, prinášať komplexné riešenia investičných potrieb klientov a samozrejme čo najlepšie zhodnotenie ich investícií. Keď svoju prácu robíte najlepšie ako viete, tak klienti pribúdajú a s tým aj objem investícií. Klientom a investorom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Vybudovali sme portfólio 14. podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na svetových a európskych trhoch, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, a v roku 2006 sme získali licenciu na správu Prvého realitného fondu – historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít. Miliardový cieľ ako taký sme nikdy nemali, ale po konverzii slovenskej koruny na euro v roku 2009 začal byť skloňovaný ako možný míľnik, ale určite nie cieľ, keďže prvoradá je pre nás odborná a maximálne profesionálna starostlivosť a služby pre našich investorov a klientov. Neustále sa snažíme prichádzať s niečím novým a držať takpovediac krok s dobou.

Počas vášho pôsobenia na trhu sa toho iste veľa zmenilo. Ako sa vám darí prispôsobovať sa aktuálnym trendom?

My sme finančnou inštitúciou, nad ktorej činnosťou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, ale nie sme členom žiadnej bankovej skupiny, teda všetky inovatívne riešenia si musíme vyvíjať sami. Digitalizácia je jednou z dlhodobých priorít a za uplynulé obdobie sa nám podarilo implementovať rôzne riešenia nielen pre klientov, ale aj v rámci firmy na zefektívnenie procesov a celkového fungovania. Investori a klienti môžu už niekoľko rokov sledovať vývoj svojich investícií online, ako aj realizovať transakcie priamo cez službu IAD ONLINE. Aktuálne pracujeme na zredukovaní papierových tlačív a tiež na vývoji mobilnej verzie služby IAD ONLINE.
Predaj našich finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom sietí finančných sprostredkovateľov (maklérskych spoločností) a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami (bankami a poisťovňami). Samozrejme, klientom sme k dispozícii aj v našej centrále, kde môžu osobne prísť a naši klientski pracovníci sa postarajú o vybavenie ich požiadaviek. Snažíme sa byť našim obchodným partnerom a klientom k dispozícii online, osobne, ale aj telefonicky.  

Spomínali ste, že aktuálne máte v správe 14 fondov. Ponúkate aj iné služby okrem investovania do podielových fondov?

Áno, aktuálne tvorí  našu ponuku 14 podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 11 štandardných, medzi ktoré patrí aj najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 1 špeciálny fond kvalifikovaných investorov. Okrem toho ponúkame klientom aj 2 sporiace programy a individuálnu správu aktív. Naše sporiace programy sú vhodné na vytvorenie finančnej rezervy na čokoľvek – na vzdelanie, dôchodok, či iba tak pre potešenie. Individuálna správa aktív predstavuje komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby riadenie portfólia, ktoré vnímame ako vyššiu formu starostlivosti o majetok klienta s osobitným prístupom ku klientovi.  

Často sa hovorí o blížiacej sa kríze, ako vnímate aktuálne vývoj na finančných trhoch?

Po viac ako 10-ročnom trvaní súčasného ekonomického cyklu môžeme na základe trhových dát povedať, že sa s veľkou pravdepodobnosťou nachádzame na jeho konci. Napriek tomu hovoriť o blížiacej sa kríze by bolo predčasné. Náznaky spomaľovania európskej ekonomiky sú evidentné už relatívne dlhšie a to najmä vo výrobnom sektore. Na druhej strane, rekordne nízka nezamestnanosť a sila spotrebiteľa dokážu zatiaľ kompenzovať slabšie výsledky výrobného sektora. V strednodobom horizonte sa môže javiť ako riziko zadlžovanie európskych domácností, ktoré sa v niektorých krajinách blíži k svojím limitom.    

Čo by ste teda odporučili súčasným investorom?

Vzhľadom na aktuálnu fázu ekonomického cyklu by som odporučil retailovým klientom skôr ochranu  kapitálu, ako za každú cenu naháňať výnosy. Už dlhší čas sa spomína slovo „kríza“, avšak z dôvodu jej ťažkej predvídateľnosti sa ako najlepšia forma ochrany kapitálu javí diverzifikácia do viacerých druhov aktív. Ako hlavné druhy aktív by som spomenul napríklad investície do nehnuteľností prostredníctvom realitných fondov, ale aj akcie a dlhopisy vo forme zmiešaných fondov. Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Hovorí sa, že prvá miliarda je najťažšia a potom to už ide „ľahko“. Kedy plánujete ďalšiu miliardu?

Ako som už spomínal, pre nás je dôležitá spokojnosť našich klientov. Vážime si prejavenú dôveru našich klientov v spoločnosť a v jej produkty a rovnako si vážime spoluprácu s našimi obchodnými partnermi. Naďalej sa budeme s našimi zamestnancami snažiť skvalitňovať a modernizovať produkty a služby našej spoločnosti. Ak nám to prinesie čoskoro ďalšiu miliardu, bude nás to tešiť, ale naďalej naším hlavným cieľom ostáva investovať peniaze s obozretnosťou a odbornou starostlivosťou.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.