# investujte s nami  7. 4. 2020

Indexové investovanie s aktívnou správou od IAD Investments

Global Index je akciový fond určený pre dynamických a skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujú zvýšenú krátkodobú volatilitu.

Je to najväčší akciový podielový fond v rámci všetkých správcovských spoločností pôsobiacich na slovenskom kapitálovom trhu zameraný na akcie po celom svete. Global Index spravuje majetok v hodnote 96 miliónov EUR (k 31.3.2020) a investuje predovšetkým do verejne obchodovaných fondov – ETF, ktoré predstavujú v portfóliu aktuálne hodnotu 99% z čistej hodnoty aktív (tzv. NAV) ku 31.3.2020.

Fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie a investuje finančné prostriedky do akciových investícií prostredníctvom ETF a snaží sa zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie týchto investícií. Fond využíva výhody indexového investovania spolu s aktívnou správou portfólia, ktorá prináša investorom dodatočný výnos.

Výkonnosť fondu za posledných 10 rokov predstavuje viac ako 7% p.a. (k 31.12.2019).

Aktuálny vývoj fondu a jeho výkonnosť spolu s pravidelným komentárom portfólio manažéra nájdete na stránke fondu.

Samozrejme vývoj hodnoty svojich investícií môže investor sledovať z pohodlia domova cez zabezpečený prístup IAD ONLINE. Ak ste našim klientom a ešte nemáte svoj online prístup, informácie ako požiadať o zabezpečený prístup IAD ONLINE Vám poskytneme na bezplatnej infolinke 0800 601 601 alebo na info@iad.sk.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.