# investujte s nami  6. 10. 2020

Najčastejšie otázky našich investorov

Začínajúci investori to nemajú ľahké. Na trhu je veľa produktov a možností ako svoje financie zhodnotiť. Ktorá je ale tá správna? Koľko peňazí mám investovať? Mám investovať jednorazovo, alebo dlhodobo? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto blogu. Našich portfólio manažérov, ktorí denne sledujú situáciu na svetových finančných trhoch, sme sa tieto otázky opýtali za vás.

1. Akú časť svojho čistého príjmu mám mesačne investovať?

V závislosti od výšky príjmu a následných mandátnych výdavkov (napr. nájomné, splátka hypotéky, leasingu, poistky a pod.) za rozumnú výšku pravidelnej investície považujeme 5-10% čistého príjmu. Nie je to však univerzálna odpoveď. Výška investície závisí aj od parametrov ako je miera úspor, vek investora a v neposlednom rade cieľ a doba investovania.

2. Uvažujem, kam investovať. Aké sú výhody a nevýhody podielového fondu od banky alebo správcovskej spoločnosti a aké riadenej investície od obchodníka s cennými papiermi? Mám aj inú možnosť investovať, keď som bežný investor?

Za plusy investovania do podielových fondov považujeme pre beźného investora nasledovné:

  • likvidita
  • diverzifikácia rizika
  • široká ponuka fondov
  • podielové fondy sú v správe regulovaných subjektov pod kontrolou NBS

Pri výbere medzi podielovým fondom a riadeným portfóliom si investor musí určiť cieľ investovania a časový horizont, počas ktorého chce investovať. Až po analýze týchto parametrov je možné porovnať, čo je pre investora výhodnejšie pre dosiahnutie jeho investičného cieľa.

3. Je lepšie investovať po 50 eur mesačne do 2-3 fondov či iných investičných produktov, alebo radšej vyššiu sumu do jedného fondu?

Na začiatku si treba položiť proti otázku: „Je primárnym cieľom investora uchovať hodnotu pôvodnej investície alebo naopak zvýšiť svoj kapitál?“ V prípade, že sa investor snaží, aby predišiel väčším stratám, je lepšie aby svoju investíciu alokoval medzi 3 rôzne fondy – ideálne akciový, dlhopisový a realitný. Naopak, ak je cieľ investora rast kapitálu, potom je lepšie investovať vyššiu sumu do jedného fondu, a to akciového. Ak sa investor rozhodne pre investíciu výlučne do akciového fondu, musí rozumieť do čoho daný fond investuje a aké rizika sú s investíciou spojené (napr. že investícia do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy).

4. Aktuálne si sporím v dlhopisovom fonde. Mám prestúpiť do akciového, kde sú aktuálne väčšie zisky? A mám tam presunúť úspory naraz alebo postupne? Mám si časť úspor alebo aj všetky nechať v dlhopisovom fonde?

Pri súčasnej situácii na kapitálových trhoch by sme sporenie v dlhopisovom fonde odporúčali iba okrajovo a to z toho dôvodu, že súčasné výnosy na dlhopisoch sú pod úrovňou inflácie, čo znamená, že reálne dosiahnutý výnos v dlhopisovom fonde je záporný. Pre bežného investora je dobré, aby časť investície zostala v dlhopisoch, ale väčšia časť by mala smerovať do akcií.

Vaše otázky alebo témy, ktoré vás zaujímajú, nám môžete napísať na podnety@iad.sk .

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.