# investujte s nami  10. 1. 2022

Prvý realitný fond – kvartálny komentár portfólio manažéra

Záver roka a celý kvartál pripomínal rovnaké obdobie minulého roka a to znamená, že prepisoval na kapitálových trhoch historické tabuľky a priniesol rekordné úrovne akciových indexov (hlavne v USA, Európa zaostávala). Trhy napriek sa zhoršujúcej pandemickej situácii (nástup omikronu) ťažili z optimizmu postupného ekonomického zotavenia a rastu ekonomík. Na druhej strane sme však videli nástup inflácie, ktorá vystúpila na úrovne, kde sa nepohybovala niekoľko rokov. Práve faktor zvýšenej inflácie sa odzrkadlí v nastavení investičných portfólií v r. 2022. Centrálne banky (FED) začali v tomto kvartáli zmenšovať podporu ekonomiky a znižovali objem peňažnej zásoby určenej na nákup aktív. Takto znižujú objem podpornej likvidity. Investori všetky tieto faktory zohľadnia v tvorbe portfólií a preto je vysoký predpoklad zvýšenia „volatility“ – pohybu cien aktív v priebehu budúceho roka.

V rámci realitného trhu sa celý kvartál niesol v znamení pokračujúceho rastu cien všetkých segmentov trhu (bývanie, komerčné nehnuteľnosti). Napriek pretrvávajúcemu vývoju situácie okolo covid_19 a dopadov na vývoj ekonomiky realitný trh naďalej ukazuje silnú rezistenciu čo sa odzrkadľuje v raste cien realitných aktív. Rastú aj ceny vstupov (materiály, stavebné práce, energie a pod.) a preto môžeme hovoriť o ďalšom podpornom faktore pre pokračujúci rast cien realitných aktív. Komerčné nehnuteľnosti predstavujú prirodzenú ochranu pred zvýšenou mierou inflácie a stávajú sa tak vyhľadávaným investičným cieľom. V tomto kvartáli došlo k dokončeniu druhej etapy developmentu logistického centra v Poľsku a k plnému prenajatiu dokončených priestorov (45 000m2). Následné ocenenie dostavaných a prenajatých hál prinieslo do fondu ďalší výnos a pokračujúci hotovostný tok z uzatvorených nájomných zmlúv. Vstúpili sme do ďalšieho transakčného procesu, ktorým chceme ďalej zvýšiť podiel developmentu logistiky v portfóliu fondu. V logistickom areáli v Bratislave bola dokončená ďalšia skladová hala s výmerou takmer 6000m2. Veríme, že po jej kolaudácii bude plne prenajatá a začne prinášať plánovaný výnos. V rámci areálu a v snahe o čo najefektívnejšiu správu budov, ktorá reflektuje ochranu životného prostredia sme na streche skladovej haly v logistickom areáli umiestnili fotovoltaickú elektráreň. Naďalej budeme pri jednotlivých nehnuteľnostiach aplikovať kritériá udržateľnosti a enviromentálnej ochrany prostredia. Plánujeme realizovať odpredaj ďalších menších častí portfólia a ďalej rebalansovať skladbu portfólia podľa aktuálnej situácie na trhu a dostupných možností.

Pravidelne upravovaná skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku, aktívny prístup pri riadení nájomných vzťahov, hotovostných tokov a trhová situácia nám umožňuje ďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu fondu.

Mgr. Vladimír Bolek
Portfólio manažér Prvého realitného fondu a člen predstavenstva IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.