# investujte s nami  7. 3. 2022

Pošli dobro Ukrajine

Vzhľadom na dianie, ktorým sa obyvatelia Ukrajiny ocitli priamo v ohrození zdravia a života, sme sa spolu s naším akcionárom Pro Partners Holding, a.s. a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou REVIA rozhodli pomôcť dodávkou liekov a zdravotníckeho materiálu, aby nielen zranení, ale aj tí, ktorí potrebujú bežnú zdravotnú starostlivosť, ju mali k dispozícii.

V nasledujúcich dňoch budú dodané lieky v hodnote 100.000 EUR do Volyňského kraja (samosprávy), ktorý sa nachádza pri hraniciach s Poľskom, odkiaľ budú lieky a zdravotnícky materiál distribuované ďalej v rámci krajiny. Nákup a dopravu do Volyňského kraja zabezpečuje PHAREX, distribučná spoločnosť liekov a zdravotníckych pomôcok.
Zároveň už teraz pripravujeme nákup ďalšieho potrebného materiálu a tiež plánujeme prispieť k zabezpečeniu ubytovania pre ukrajinských občanov, ktorí hľadajú útočisko na Slovensku.

IAD Investments prispeje čiastkou 50.000 eur.

Prispieť môžete aj vy, vaši zamestnanci, spolupracovníci a rodinní príslušníci dobrovoľnou čiastkou na účet nadačného fondu „Pomoc Ukrajine“, ktorý založila a spravuje Malokarpatská komunitná nadácia REVIA. Finančné príspevky môžete poukázať na účet SK71 5600 0000 0066 6028 1001 s variabilným symbolom 2022.

„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“ Václav Havel

Ďakujeme.

#StandwithUkraine

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.