# investujte s nami  14. 4. 2022

Prvý realitný fond – komentár portfólio manažéra za 1. kvartál

Nikdy som si nemyslel, že budem kvartálny komentár začínať slovami o vojne. Bohužiaľ je to tak, že za našimi hranicami vypukla vojna a má, resp. bude mať vplyv na hospodársky vývoj a na finančné trhy. V súvislosti s nesmierne nešťastným vývojom situácie na Ukrajine sa na nás obracajú investori s jednoduchou otázkou – Aký to má vplyv na ich investície v PRF? V jednoduchosti môžeme uviesť, že aktuálne to nemá žiadny zásadný vplyv. A Prečo to nemá vplyv? Pretože Prvý realitný fond priamo nevlastní žiadne aktíva na území Ukrajiny. V portfóliu fondu sa taktiež nenachádzajú iné aktíva (cenné papiere), ktoré by zásadným spôsobom boli prepojené s trhom cenných papierov a nehnuteľností na Ukrajine. Je nutné si uvedomiť, že nehnuteľnosti v portfóliu realitných spoločností Prvého realitného fondu sú v prvom rade na území Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Výnos fondu sa vždy odvíja od hodnoty nehnuteľností, ktorá je tvorená a spojená s hodnotou finančných tokov z výberu nájomného. Vždy analyzujeme stabilitu, zameranie nájomcov a pozorne sledujeme výber nájomného. Môžeme konštatovať, že nájomcovia v našich budovách nemajú primárny zdroj ich príjmov na území Ukrajiny alebo Ruskej federácie. Preto stabilita príjmov z nájmov nie je ohrozená.

Celkovo sa trhy správajú dosť volatilne a pozorne sa sleduje vývoj inflácie, vplyv konfliktu a možné ekonomické spomalenia. Akciové trhy zaznamenali stratový kvartál a víťazom sa stali komodity, ktoré sa výrazne zhodnotili. Z nášho pohľadu je priskoro hodnotiť celkový dopad všetkých týchto vplyvov avšak je pravdou, že sme vstúpili do cyklu väčšej neistoty a rôznych scenárov vývoja. O to viac je nevyhnutná pozorná správa portfólia, ktorá dokáže včas reagovať na prípadnú zmenu trendov. Pandemická situácia v Európe sa v priebehu kvartála výrazne zlepšila a znamená to, že firmy hlásia návrat do kancelárií, aj keď v rozličnej miere a v rozličných formách. Inflácia, ďalej rastie a centrálne banky postupne realizujú kroky (obmedzenie kvantitatívneho uvoľňovania, zvýšenie sadzieb) na jej spomalenie a návrat k cieľovým úrovniam. Na realitnom trhu sa celý kvartál niesol v znamení pokračujúceho rastu cien všetkých segmentov trhu (bývanie, komerčné nehnuteľnosti). V inflačnom prostredí sa práve nehnuteľnosti stávajú nástrojom pre investorov, ktorí si chcú zachovať hodnotu svojich úspor.

V tomto kvartáli pokračuje výstavba ďalšej etapy – development logistického centra v Poľsku (30 000m2), ktorý by mal byť dokončený už v nasledujúcom kvartáli. Celý nový logistický areál a budovy v Poľsku majú najvyšší certifikát kvality budov – BREEM Excelent. Naďalej budeme pri jednotlivých nehnuteľnostiach aplikovať kritériá udržateľnosti a environmentálnej ochrany prostredia. Aktuálne sme v procese odpredaja ďalších menších častí portfólia. Pravidelne upravovaná skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku, aktívny prístup pri riadení nájomných vzťahov, hotovostných tokov a trhová situácia nám umožňuje ďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu realitných spoločností fondu.

Mgr. Vladimír Bolek

Portfólio manažér Prvého realitného fondu a člen predstavenstva IAD Investments, a.s.

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.