# investujte s nami  23. 9. 2022

Fondy IAD Investments získali ocenenie Zlatá minca 2022

Počas konferencie Finweek sa v utorok 20. septembra 2022 v bratislavskom HubHube uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže finančných produktov Zlatá minca 2022.

Odbornú porotu, ktorá rozhodovala o výsledkoch tvorilo 189 členov z nezávislých finančných expertov, zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintech, médií, finančných webov a odškodňovacích spoločností.

„Sme hrdí, že naše fondy získali dve 1. miesta a dve 2. miesta. Odzrkadľuje to každodenné úsilie spravovať všetky naše podielové fondy s odbornou starostlivosťou tak, aby sme našim investorom mohli doručiť uspokojivé výnosy i v týchto turbulentných časoch.“ povedal Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments.

Okrem inovácií v oblasti digitalizácie je naším cieľom aj podpora vzdelávania v oblasti investovania a finančných trhov. „Pravidelne prinášame týždenné komentáre o dianí na finančných trhoch očami našich portfólio manažérov, podcasty na rôzne investičné témy, ale aj sériu videí na našom youtube kanále, kde sa snažíme zodpovedať na rôzne otázky, ktoré sú so svetom investícií spojené, napr. že investovať môže naozaj každý, na čo si dať pozor, ale najmä o potrebe mať stanovený investičný cieľ a dodržiavať zvolenú investičnú stratégiu.“ dodáva Lenka Vargová, prevádzková riaditeľka spoločnosti.

Ďakujeme našim obchodným partnerom, finančným sprostredkovateľom a v neposlednom rade aj investorom za prejavenú dôveru a záujem o naše produkty a investičné služby.

Ocenenia fondov IAD Investments v súťaži Zlatá minca 2022:

  • 1. miesto – kategória realitné fondy: Prvý realitný fond vznikol 20. novembra 2006 a je teda prvým a zároveň aj najstarším podielovým fondom na Slovensku zameraným na investovanie do nehnuteľností. Čistá hodnota aktív v PRF k 21.9.2022 bola viac ako 360 miliónov EUR a aktuálne máme v portfóliu 11 nehnuteľností z rôznych realitných segmentov na Slovensku, v Maďarku a v Poľsku čo znamená, že portfólio PRF je diverzifikované nielen sektorovo, ale aj geograficky.
  • 1. miesto – kategória peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií: Zaistený-IAD depozitné konto vznikol 1. februára 2008 a je určený pre konzervatívnych investorov. Má vopred stanovený výnos, ktorý je vyhlasovaný mesiac vopred, je bez vstupných a výstupných poplatkov a je určený na krátkodobé investície do 12 mesiacov.
  • 2. miesto – kategória fondy fondov: Global Index vznikol 14. februára 2001 ako akciový fond s dynamickou investičnou stratégiou, ktorý je pre skúsenejších, dynamických investorov očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu. Čistá hodnota aktív v PRF k 21.9.2022 bola viac ako 126 miliónov EUR.
  • 2. miesto – kategória dlhopisové fondy: 1. PF Slnko vznikol 24. marca 1993 a je to najstarší podielový fond na Slovensku určený pre konzervatívnych investorov.

Zlatá minca je nezávislá súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná už od roku 2005. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhodovala odborná porota, ktorá hlasovala v 35 produktových a 5 samostatných kategóriách a hlavnými kritériami výberu sú kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie.

IAD Investments, správ. spol. a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia IAD Investments spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,7 miliardy eur. Už viac ako 30 rokov ponúka investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Produktovú ponuku tvorí 15 podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, z toho 11 štandardných, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 2 špeciálne fondy profesionálnych investorov. V ponuke sú aj sporiace programy a individuálna správa aktív, ktorá predstavuje komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby riadenie portfólia.

Viac informácií o produktoch a o spoločnosti nájdete na www.iad.sk

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.