# investujte s nami  29. 4. 2022

Ušetrite na poplatkoch a investujte

Najlepší čas na investovanie bol včera, ale druhý najlepší čas začať investovať je dnes.

Za posledné roky sme boli svedkami viacerých nepredvídateľných udalostí, ktoré spôsobili zmeny nie len v našich životoch, ale aj na finančných trhoch – či už to bola pandémia koronavírusu, aktuálne rastúca inflácia, čí vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Viacerí bežní investori nemajú svoje portfólia prispôsobené na takéto udalosti. Práve v takýchto situáciách, keď nás zasahujú negatívne informácie takmer z každej strany, je veľmi náročné si udržať racionálny prístup k správnym investičným rozhodnutiam a prispôsobiť svoje investičné portfólio situácii na finančných trhoch. Počas inflácie peniaze strácajú svoju hodnotu nielen doma vo „vankúši“, ale aj na bežných účtoch, ktoré sú už dlhší čas úročené skoro na nulovej úrovni. Nielen v takomto období je investovanie príležitosťou ako zmierniť (alebo aj ochrániť) klesanie hodnoty našich úspor a peňazí.

Prvý realitný fond už od roku 2006 ponúka svojim investorom stabilné výnosy bez výraznejších výkyvov. Je to najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností a spravuje aktíva, ktoré majú schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v aktuálnom neľahkom období. „Pravidelne upravovaná skladba portfólia fondu vytváraná od jeho vzniku spolu s aktívnym prístupom pri riadení nájomných vzťahov a hotovostných tokov nám umožňuje aj naďalej prinášať stabilný výnos plynúci z nehnuteľností v portfóliu realitných spoločností Prvého realitného fondu.“ hovorí Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments a portfólio manažér Prvého realitného fondu.

Investovaním do Prvého realitného fondu investujete do podielových listov fondu, ktorý má nehnuteľnosti v majetku svojich realitných spoločností. Prvý realitný fond je vhodnou alternatívou pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na dlhšie obdobie.

Najstaršia slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments s miliardovými aktívami prichádza s časovo limitovanou akciou, počas ktorej získa každý investor zľavu 50% zo vstupného poplatku na investície do Prvého realitného fondu, jedného z jej najobľúbenejších podielových fondov. Zľava 50% zo vstupného poplatku na investície so špeciálnym špecifickým symbolom do Prvého realitného fondu platí pre podielové listy vydané v období od 25.4. do 30.6.2022, pričom na tieto investície bude uplatnený aj výstupný poplatok pri výbere do 30.6.2024.

Aké nehnuteľnosti nájdete v portfóliu realitných spoločností fondu?

Geograficky diverzifikované portfólio nehnuteľností realitných spoločností Prvého realitného fondu sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú administratívne budovy v Bratislave – TWIN CITY A, STEINERKA Business Centrum, administratívna budova D48 v poľskej Varšave, logistické parky na Slovensku, v Maďarsku a najnovší prírastok – logistické centrum s prenajímateľnou plochou 75.000 m2 pri poľskom meste Vroclav. Do portfólia tiež patria obchodné centrum OC Laugaricio v Trenčíne či fotovoltaické elektrárne na juhu Slovenska. Cieľom fondu je dlhodobo prinášať investorom pozitívnu výkonnosť s potenciálom na dlhodobý rast hodnoty aktív.

Už 30 rokov na trhu

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,28 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 14 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. Medzi najviac oceňované podielové fondy odbornou a laickou verejnosťou patria Prvý realitný fond, Growth Opportunities a najstarší slovenský podielový fond 1.PF Slnko. IAD Investments, a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií o zľave na vstupný poplatok pri investícii do PRF nájdete na www.prf.sk. Ak ešte nie ste naším investorom alebo máte záujem o investovanie, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa alebo nám napíšte cez kontaktný formulár.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.