Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy

Fondy, ktoré investujú väčšinu svojho majetku do dlhopisov. Prinášajú zaujímavý výnos pri investovaní na obdobie aspoň dva roky. Predstavujú vhodnú alternatívu k strednodobým termínovaným vkladom v bankách.

Dlhopisové fondy

Naše dlhopisové fondy

Loading...
  • 1. PF Slnko
  • CE Bond
  • Český konzervativní
  • EURO Bond

Výkonnosť

od začiatku roka: 
4,45 %
1 rok: 
8,62 %
od vzniku fondu: 
6,66 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 3 (1-7)
Viac informácií

Výkonnosť

od začiatku roka: 
3,80 %
1 rok: 
7,57 %
od vzniku fondu: 
0,56 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
4 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Český konzervativní

Výkonnosť

od začiatku roka: 
0,08 %
1 rok: 
2,21 %
od vzniku fondu: 
1,24 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
600 CZK (20 EUR)
Minimálna nasledujúca investícia: 
600 CZK (20 EUR)
Odporučený investičný horizont: 
3 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 3 (1-7)
Viac informácií

Výkonnosť

od začiatku roka: 
0,94 %
1 rok: 
5,71 %
od vzniku fondu: 
0,95 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
3 roky
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 2 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.