# investujte do seba  1. 12. 2021

Liečba (aj) postcovidového syndrómu

Kupelny dom Detvan

Kováčová je podhorská obec, rozprestierajúca sa v malebnom úbočí pod výbežkami Kremnického pohoria severozápadne od Zvolena v nadmorskej výške 320 m. Východná časť chotára, ako aj samotná obec, už leží vo Zvolenskej kotline. Chotár Kováčovej hraničí s územím obcí Zvolen, Turová a Sliač. Prvá písomná zmienka o kúpeľnej obci Kováčová pochádza z obdobia kolonizácie v 13. storočí, počas ktorej prišli na územie Slovenska nemeckí kolonisti. Kováčová, ako osada služobníkov, patrila zvolenskému panstvu. Obec sa nevyhla ani tureckým nájazdom v 16. a 17. storočí, ani domácemu plieneniu za stavovských bojov v 17. a 18. storočí. Patrila medzi menšie obce Pohronia, pričom väčšina jej obyvateľov bola zamestnaná v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve.

Klimatické pomery

Klíma danej územnej lokality je podmienená predovšetkým jej geografickou polohou. Územie obce patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, charakterizovanej ako mierne suchá až vlhká, s chladnou zimou a s častým výskytom inverzií teplôt vzduchu. Vysokým percentom bezveterných dní patrí Zvolenská kotlina k najmenej veterným krajom Slovenska. V kúpeľnom areáli klimatické podmienky dotvára kúpeľný les, v ktorom prevládajú ihličnaté stromy. Klíma je teda nížinného charakteru s priemernou ročnou teplotou 8 °C. Podľa priemerných mesačných teplôt vzduchu má obec chladnú zimu s priemernou januárovou hodnotou – 4,7 °C. Letá sú tu teplé – najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 18,8 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu je počas celého roka pomerne vysoká – ročný priemer dosahuje 75 %. Priemerný ročný úhrn zrážok je 708 mm. Podľa švajčiarskej klasifikácie možno obec Kováčová zatriediť do klimoterapeutickej oblasti so stupňom stimulácie 0–, má teda klímu sedatívnu, čo vyhovuje účelovému zameraniu kúpeľov Kováčová.

Termálne kúpele

Termálna voda a jej liečebné využitie vstúpili do dejín Kováčovej koncom 19. storočia, kedy sa po objavení teplého prameňa chodievali do malého termálneho jazierka kúpať miestni obyvatelia. Dnes sa celoročne v Kováčovej v liečebnom dome Detvan liečia choroby pohybového a tráviaceho ústrojenstva, nervové choroby, choroby z poruchy látkovej výmeny, obličiek či močových ciest a ženské choroby.

Postcovidový syndróm

Bolesti kĺbov a svalov, tŕpnutie, svalová slabosť, únava a vyčerpanosť, nízka výkonnosť, bolesti hlavy a ďalšie sú príznaky postcovidového syndrómu, alebo tzv. long Covid, ktoré viacerým po prekonaní COVID-19 sťažujú život. V kúpeľoch Kováčová vám aj s postcovidovým syndrómom ochotne pomôžu lekári, fyzioterapeuti, ktorí absolvovali zároveň školenia u Mgr. Jendrichovského, PhD. a kvalifikovaný zdravotnícky personál. Pacienti môžu využiť respiračnú fyzioterapiu (dýchacia gymnastika), liečbu kyslíkom (oxygenoterapia), inhalácie, individuálne a skupinové cvičenia, elektroliečebné procedúry, vodoliečebné procedúry, liečivý termálny bazén, klasické a reflexné masáže, nordic walking a rôzne iné, ktoré ich vrátia späť do bežného života. Pri liečbe kladú v Kováčovej dôraz na individuálny prístup k pacientovi podľa priebehu jeho ochorenia a následných pretrvávajúcich ťažkostí.

Viac o pobyte hradenom zdravotnou poisťovňou nájdete na web stránke www.kupelekovacova.sk alebo u svojho ošetrujúceho lekára.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.