# investujte na fin trhoch  21. 6. 2021

Aktuálny zápis z FEDu

Federálna centrálna banka (FED) je odhodlaná v tejto náročnej dobe využívať celú škálu svojich nástrojov na podporu ekonomiky USA, čím sa snaží podporovať svoje ciele maximálnej zamestnanosti a cenovej stability. Pokrok v očkovaní znížil šírenie COVID-19 v Spojených štátoch. Uprostred tohto pokroku a silnej podpory monetárnej politiky sa posilnili ukazovatele hospodárskej činnosti a zamestnanosti. Sektory najviac postihnuté pandémiou zostávajú slabé, ale preukázali zlepšenie. Inflácia vzrástla, čo však do veľkej miery odráža prechodné faktory.

Celkové finančné podmienky zostávajú uvoľnené, sčasti odrážajú politické opatrenia na podporu ekonomiky a toku úverov domácnostiam a podnikom v USA. Cesta ekonomiky bude významne závisieť od priebehu šírenia vírusu a ich možných nových variácií. Pokrok v očkovaní bude pravdepodobne pokračovať v znižovaní účinkov krízy verejného zdravia na ekonomiku, riziká pre hospodársky výhľad však zostávajú. FED sa snaží z dlhodobého hľadiska dosiahnuť maximálnu zamestnanosť a infláciu na úrovni 2%. Vzhľadom k tomu, že inflácia trvalo klesala pod tento dlhodobejší cieľ, výbor sa bude snažiť dosiahnuť infláciu mierne nad 2%, aby v priebehu času dosahovala v priemere 2% a dlhodobejšie inflačné očakávania zostali dobre ukotvené na tejto úrovni. Výbor očakáva zachovanie uvoľnenej menovej politiky, kým sa nedosiahnu tieto výsledky.

Prognózy hospodárskeho rastu účastníkov výboru v tomto roku boli revidované smerom nahor od marcového súhrnu ekonomických prognóz. Oživenie je aj tak neúplné a riziká pre ekonomický výhľad zostávajú. Rovnako ako v prípade celkovej hospodárskej činnosti sa podmienky na trhu práce naďalej zlepšovali, aj keď tempo zlepšovania bolo nerovnomerné. Výbor sa rozhodol ponechať cieľové rozpätie pre základnú sadzbu federálnych fondov na úrovni 0 až 0,25 percenta a očakáva, že bude vhodné toto cieľové rozpätie zachovať, kým podmienky na trhu práce nedosiahnu úrovne zodpovedajúce hodnoteniu výboru týkajúceho sa maximálnej zamestnanosti a inflácie. FED okrem toho bude naďalej zvyšovať nákupy štátnych dlhopisov najmenej o 80 miliárd dolárov mesačne a agentúrnych cenných papierov krytých hypotékou najmenej o 40 miliárd dolárov mesačne. Tieto nákupy aktív pomáhajú podporovať hladké fungovanie trhu a uvoľnené finančné podmienky, a tým podporujú tok úverov do domácností a podnikov.

Pri hodnotení vhodného postoja menovej politiky bude výbor pokračovať v monitorovaní dôsledkov prichádzajúcich informácií na hospodársky výhľad. Výbor by bol pripravený zodpovedajúcim spôsobom upraviť pozíciu menovej politiky, ak sa vyskytnú riziká, ktoré by mohli brániť dosiahnutiu cieľov výboru. Hodnotenia zohľadnia širokú škálu informácií vrátane údajov o verejnom zdraví, podmienkach trhu práce, inflačných tlakoch a inflačných očakávaniach a finančnom a medzinárodnom vývoji.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.