# investujte na fin trhoch  15. 1. 2024

Inflácia opäť raz prekvapila

Najviac očakávané číslo uplynulého týždňa bolo zverejnenie americkej inflácie za mesiac december. Očakávania ekonómov a rovnako aj trhu boli nastavené na postupný pokles inflácie, ktorý by sa mal následne premietnuť do znižovania úrokových sadzieb v priebehu roka 2024. Reportovaná inflácia za december dosiahla 3,4%, čo predstavovalo nárast oproti novembru keď inflácia predstavovala 3,1%. Podobný jav bol viditeľný aj pri inflácií očistenej o položky ako jedlo alebo energie, ktoré z mesiaca na mesiac majú tendenciu značne oscilovať. Takto reportovaná inflácia dosiahla úroveň 3,9%, čo je značne nad stanoveným inflačným cieľom vo výške 2%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Decembrová inflácia podstatne naštrbila trhovú hypotézu, ktorá bola nastavená na prvé znižovanie sadzieb už v marci tohto roku. Podľa implikovanej americkej krivky by v priebehu roka 2024 malo prísť k trom zníženiam sadzieb spolu o 0,75% a v roku 2025 by mali nasledovať ďalšie štyri poklesy o jedno celé percento. Treba povedať, že implikovanú krivku budúcich sadzieb tvorí trh na základe svojich budúcich očakávaní a nie centrálna banka. Je dosť možné, že trh sa tentokrát prerátal a svoje očakávania nastavil až príliš optimisticky.

Nebolo by to prvýkrát, keď si trh nesprávne interpretoval vyjadrenia guvernéra centrálnej banky. Koniec koncov, práve posledné verejné vystúpenie guvernéra americkej centrálnej banky spustilo optimistickú náladu na konci roku 2023, ktorá sa najlepšie ukázala na raste akcií. Tie si iba za posledné dva mesiace minulého roka pripísali takmer 12%, čiže väčšinu celkového ročného zhodnotenia. Vzhľadom na to, že bezrizikové úrokové sadzby v USA sú hlavným benchmarkom, ktorý vstupuje do naceňovania všetkých trhových inštrumentov a aktív, ich výška priamo ovplyvňuje dianie na trhu.

Ak trhové dáta budú aj naďalej nejednoznačné, tak centrálne banky či už v USA alebo v EÚ budú nútene so znižovaním sadzieb počkať. To bude voda na mlyn pre investorov do dlhopisových nástrojov a fondov peňažného trhu, ktorí momentálne profitujú z vyšších úrokových sadzieb. Práve v období vyšších úrokových sadzieb si produkty peňažného trhu užívajú svoju atraktivitu v podobe prílevu nových zdrojov a lepších výnosov. Obdobne to platí aj pre investorov do dlhopisov.

Tak ako jedna lastovička nerobí leto, tak ani jedná štatistika mimo trhový konsenzus neznamená, že infláciu sa nepodarilo poraziť. Inflácia je z dlhodobého hľadiska na poklese a skôr či neskôr to bude viditeľné aj v reálnej ekonomike, ale tak ako v reálnom živote aj teraz platí, že posledný krok je ten najťažší. Avšak to, či sa úrokové sadzby vrátia na svoju pôvodnú pred-inflačnú úroveň je otázka, na ktorú momentálne neexistuje jednoznačná odpoveď.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.