# investujte na fin trhoch  31. 7. 2023

Koniec zvyšovania úrokov?

Euro

ECB na svojom štvrtkovom zasadnutí podľa očakávaní opäť zdvihla úrokové sadzby. Depozitná sadzba narástla o 25 bázických bodov na 3,75% a vyrovnala tak svoju historickú hodnotu z roku 2001. Ide o sadzbu, za ktorú môžu komerčné banky ukladať prebytočnú likviditu v centrálnej banke a má vplyv aj na to, aké úroky banky ponúkajú svojim klientom na depozitné alebo úverové produkty. ECB naznačila, že na nasledujúcom septembrovom zasadnutí už k zvýšeniu prísť nemusí. Aj keď ho samozrejme nevylúčila. ECB totiž čelí dileme, že aj napriek stále vysokej inflácii (5,5% za jún), ktorá by si žiadala ešte vyššie úrokové sadzby, Eurozóna trpí aj anemickým ekonomickým rastom, ktorý sa môže ľahko preklopiť do recesie.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Rovnaký krok ako ECB spravil už v stredu aj americký FED, keď upravil svoju sadzbu nahor o štvrť percenta do intervalu 5,25 – 5.5%. Išlo o 11-ste zvýšenie sadzieb od marca 2022. Inflácia v USA klesla zo svojho 40-ročného maxima a ceny v júni rástli už len o 3% na ročnej báze. Jadrová inflácia, ktorá je očistená o volatilné položky ako energie a potraviny, však rástla o 4,8%. FED bude teda veľmi pozorne sledovať ďalší vývoj a nedá sa vylúčiť ešte nejaká úprava sadzieb smerom nahor.

Aj napriek určitým rizikám plynúcim zo stále zvýšenej inflácie na oboch brehoch Atlantiku, na trhu teraz začína prevládať názor, že obe centrálne banky už dosiahli vrchol aktuálneho cyklu zvyšovania sadzieb a k ďalším nárastom už nedôjde. Inflácia v posledných kvartáloch lámala rekordné hodnoty niekoľkých dekád a centrálne banky si nemôžu dovoliť prísť o svoju kredibilitu a prehlásiť boj s infláciou za ukončený, kým si nebudú isté na základe prichádzajúcich dát, že pokles rastu cien nie je len dočasný, ale je trvalý. Aj keď finančné trhy teraz sršia optimizmom z predpokladu konca zvyšovania sadzieb, stále existuje nezanedbateľná šanca, že centrálne banky ešte viac utiahnu prístup ku kapitálu, buď ďalším zdvihnutím sadzieb alebo rýchlejším vypredávaním biliónových portfólií dlhopisov, ktoré ešte stále držia na svojich bilanciách z nie ani tak dávnej éry nulovej inflácie.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.