# investujte na fin trhoch  7. 8. 2023

Magická hranica zlata

Zlato sa v priebehu posledného mesiaca dostalo tesne pod magickú hranicu 2 000 dolárov za trójsku uncu, ktorú sa nakoniec nepodarilo prekonať. V priebehu posledných piatich rokov sa zlato dostalo nad túto hranicu presne päťkrát, ale po dosiahnutí tejto hranice vždy nasledoval pád. Najvyššiu cenu za posledných dvanásť mesiacov dosiahlo zlato v priebehu mája, keď sa obchodovalo na úrovni 2 050 dolárov. Dopyt po zlate najrýchlejšie rastie v časoch ekonomickej neistoty a vysokej inflácie. To bol aj hlavný dôvod, prečo sa zlato dostalo nad hranicu 2 000 dolárov trikrát za posledných dvanásť mesiacov.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Avšak zlato má aj iný rozmer. Okrem finančného rozmeru je zlato vnímané ako forma bohatstva najmä v podobe šperkov v Indii alebo v Číne. Čína a India sú dve najľudnatejšie krajiny s celkovou populáciou 2,8 miliardy obyvateľov a práve dopyt po zlate v týchto dvoch krajinách značne ovplyvňuje vývoj ceny na finančných trhoch. V prípade dopytu po šperkoch platí základne ekonomické pravidlo, že vyššia cena tlačí dopyt smerom nadol. To je jeden z hlavných dôvodov prečo skokovitý rast ceny zlatých šperkov je často vykompenzovaný následným poklesom dopytu, ktorý sa premieta do nižšej ceny.

Keď finanční analytici odhadujú vývoj ceny zlata, najčastejšie sa sústredia na odhad vývoja úrokových sadzieb v Spojených štátoch, silu amerického dolára a v neposlednom rade vývoj inflácie. Práve rozmer dopytu po zlate vo forme bohatstva často chýba, a to najmä preto, lebo je ťažko kvantifikovateľný, pretože zlato je komodita, ktorá nám negeneruje žiadne príjmy. Väčšinou sa tejto komodite nedarí v časoch rastúcich úrokov, avšak napriek tomu bol rok 2023 výnimka a investori, ktorí kúpili zlato v januári tohto roka by o takomto čase získali výnos prevyšujúci päť percent. Vysvetliť sa to dá predovšetkým pretrvávajúcou nervozitou na trhoch spôsobenou očakávaným spomalením svetovej ekonomiky.

Obavy o vývoj svetovej ekonomiky pretrvávajú aj naďalej. Finanční analytici ako aj  viacerí trhoví komentátori sa zhodujú v názore, že boj s infláciou ešte vyhratý nie je a to je presne prostredie, na ktoré investori do zlata vsádzajú. Pri investovaní do zlata je dôležite vedieť, že zlato by nemalo byť vnímané ako špekulatívny nástroj k zbohatnutiu. Podľa trhových odhadov denný objem obchodov zo zlatom na finančných trhoch prevyšuje 150 miliárd dolárov. Opäť platí, že likvidita je najviac cenená, keď jej je na trhu najmenej. Rok 2023 nám pripravil už niekoľko neočakávaných udalosti a nič nenasvedčuje tomu, že v dohľadnej budúcnosti nastane zmena.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.