# investujte na fin trhoch  7. 11. 2022

Návrat k ekonomickým základom

So zmenou sentimentu na finančných trhoch sa investori opäť začínajú vracať k ekonomickým základom, ktoré sú založené na návratnosti kapitálu a časovej hodnote peňazí. Kým boli úrokové sadzby blízko nuly, tak investori si  mohli dovoliť financovať projekty s návratnosťou 15 rokov. Táto logika sa významne zmenila, keď sa začali úrokové sadzby opäť dvíhať. Mnohí sa pýtajú, prečo majú financovať rizikové technologické firmy s neurčitou návratnosťou, keď výnosy na slovenských štátnych dlhopisoch presahujú 3,6% a stále stúpajú?

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Podobenstvo o vrabcovi v hrsti lepšom ako holubovi na streche, začína opäť dávať zmysel a akciový trh si to všimol. Súčasnému trendu sa nemohli vyhnúť ani najväčšie technologické firmy. Nie tak dávno, často používaná skratka FAANG, sa označovala ako stávka na istotu. Do tejto kategórie patrili akcie firiem Facebook (aktuálne META), Amazon, Apple, Netflix a Google. Tieto firmy boli označované za najsilnejšie firmy v odvetví so silnou konkurenčnou výhodou.  Avšak zmena monetárnej politiky centrálnych bánk úplne zmenila postoj investorov k týmto firmám. Minulý týždeň sa akcie META Platforms prepadli o 25% a celkovo od začiatku roka stratili 73%. Investori chcú vidieť, aby ich investície vyplácali dividendy a firmy skupovali svoje akcie a to ihneď. Namiesto toho im Mark Zuckerberg stavia vzdušné zámky v podobe virtuálneho Meta priestoru, o ktorom nikto nevie, či bude úspešný. Keby aj bol, tak len ťažko sa dá odhadnúť, koľko zisku bude generovať a či vôbec niečo bude generovať.

Aktuálne investícia s najväčšou expozíciou voči rastovým firmám je ETF Ark Innovation, ktorej hlavná tvár je portfólio manažérka Cathie Wood. Investičnou stratégiou bolo investovať do rýchlo rastúcich firiem s potenciálom zmeniť svet. Počas roku 2020 a 2021 sa investícií darilo a mnohí trhoví komentátori prirovnávali Cathie Wood k legendárnemu investorovi Warrenovi Buffetovi. Pre porovnanie, od začiatku roka investícia stratila 62%, zatiaľ čo investičný holding Berkshire Hathaway stratil menej ako 4% na hodnote akcií.

Investori chcú investovať do firiem so silnou súvahou, nízkym dlhom a vysokou návratnosťou a tak investície do bezpečných dlhopisov opäť začínajú dávať zmysel, pokiaľ nás aspoň čiastočne dokážu ochrániť pred infláciou. Pre mnohých je to návrat k ekonomickým základom, na ktoré sa v období nízkych úrokových sadzieb úplne zabudlo.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.