# investujte na fin trhoch  15. 3. 2023

Panika na bankovom trhu

Minulý týždeň sa niesol v znamení paniky na americkom bankovom trhu. Vo štvrtok vyšla správa, ako americký regulátor bol nútený zavrieť Silicon Valley Bank (SVB) v dôsledku „behu na banku“.  Behom na banku sa označuje stav, keď klienti nekontrolovateľne vyberajú svoje vklady, lebo sa boja o ich bezpečnosť. Niekoľko hodín na to vyšla správa ako ďalšia americká banka, Signature Bank, rovnako čelí problémom, čo vyústilo v uzavretie banky a prechodu do nútenej správy.

Tento článok si v audio verzii môžete vypočuť tu:

Silicon Valley Bank mala vklady na súvahe vo výške 170 miliárd dolárov a svojou veľkosťou sa radila medzi 16. najväčšiu banku v USA. Napriek svojej veľkosti iba minulý týždeň požiadali klienti o vyplatenie svojich vkladov vo výške 42 miliárd dolárov, čím banka ukončila minulý týždeň s negatívnym zostatkom na bežnom účte. Zjednodušene sa dá povedať, že banka s takmer 40-ročným pôsobením skrachovala v priebehu menej ako jedného týždňa.

Pre oblasť Silicon Valley symbolizovala SVB banka garanciu získania financovania aj v ťažkých časoch. Pre mnoho startup-ov a venture capital fondov bola SVB jediná banka, ktorú využívali. Avšak jej relatívne kladný vzťah k riziku jej priniesol slávu a zároveň aj pád. Zárodky problémov banky začali už v roku 2021, kedy banka získala depozitá od mnohých startup-ov, ktoré boli investormi ocenené na nereálne vysoké sumy. Problém bol ten, že americká centrálna banka sa snažila naštartovať ekonomiku, a tak neustále znižovala úrokové sadzby. Pre SVB banku, ktorá dovtedy investovala depozitá banky iba do jednoročných hypotekárnych záložných listov, nastal však zvrat v riadení rizika.

SVB banka sa postupne odklonila od jednoročných nástrojov peňažného trhu a začala investovať do desaťročných amerických štátnych dlhopisov, lebo tieto dlhopisy prinášali vyšší výnos ako krátkodobé cenné papiere. Tým banka porušila zlaté pravidlo financovania, keď financovala krátkodobé záväzky dlhodobými inštrumentmi. Pokiaľ klesajú úrokové sadzby, tak táto riskantná stratégia dokáže doručiť niekoľko extra percent zisku. Problém nastane, keď sa zmení prostredie a úrokové sadzby začnú opäť rásť. Tak tomu aj bolo, a vyššie sadzby spôsobili precenenie cenných papierov smerom nadol. Kým SVB banka vykazovala straty iba na papieri, tak dokázala fungovať ďalej. Problém je, že bankovníctvo je založené na dôvere, a tá sa postupne začala medzi klientmi banky vytrácať. So zhoršujúcou sa situáciou banky, začali viacerí klienti vyberať svoje vklady, čo vyústilo do maximálnej paniky minulý týždeň.

Príbeh SVB banky má hneď niekoľko rovín a ponaučení. Pre bežných klientov je to príbeh o tom, ako netreba dávať všetky vajíčka do jedného košíka a svoje portfólio diverzifikovať. Pre všetkých ostatných je to príbeh o tom, ako veľmi nebezpečná je stratégia riskovať všetko pre pár extra percent zisku.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.