# investujte na fin trhoch  29. 5. 2023

Technická recesia v Nemecku

Podľa posledných zrevidovaných údajov sa nemecká ekonomika dostala v prvom kvartáli tohto roka do recesie, čo vytvorilo headlinový titulok tohto týždňa.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Spolkový štatistický úrad uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v porovnaní s predchádzajúcimi troma mesiacmi znížil o 0,3 percenta. Pôvodne štatistici uvádzali, že rast v prvom štvrťroku stagnoval. Vo štvrtom štvrťroku ekonomika klesla o 0,5 percenta. Údaje sú sezónne, cenovo a kalendárne očistené. Technická recesia sa obvykle definuje ako dva štvrťroky medzi-kvartálneho ekonomického poklesu za sebou.

Medziročne sa HDP znížil o 0,2 percenta. Nemeckú ekonomiku naďalej sužuje inflácia, čo sa prejavilo v spotrebe domácností, ktorá sa v prvom štvrťroku znížila o 1,2 percenta. Neochota domácností nakupovať sa prejavila v rôznych oblastiach. Ľudia menej nakupovali potraviny a nápoje, odevy a obuv, vybavenie domácností, ale aj menej nových áut.

Naopak investície po slabom výkone v druhej polovici minulého roka sa na začiatku roka tohto roku zvýšili. Kladne prispel k HDP aj zahraničný obchod, kde sa vývoz zvýšil, ale dovoz klesol. Napriek tejto správe na trhoch v Európe panuje optimizmus a vidíme, že index v Nemecku dosahuje maximá.

Avšak v ekonomike môžeme vidieť varovné signály, že motor najväčšej ekonomiky Európy sa pomaly zadrháva. Podľa odhadov ekonómov bude hospodársky rast Nemecka najpomalší v porovnaní s najvyspelejšími krajinami G-7. Najpálčivejším problémom Nemecka bude, či zvládne prechod energetickej transformácie. Cenovo dostupná energia je kľúčovým predpokladom konkurencieschopnosti nemeckej ekonomiky do budúcna. Aj v poslednej správe OECD zaznelo: „Žiadna iná veľká industrializovaná ekonomika nikdy nemala samotné základy svojej konkurencieschopnosti a odolnosti tak systematicky spochybňované meniacimi sa sociálnymi, environmentálnymi a regulačnými tlakmi.“ Len budúcnosť nám dá odpoveď na túto otázku.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.