# investujte na fin trhoch  21. 3. 2022

Zmena v čínskej rétorike

Uplynulý týždeň priniesol dlho očakávanú zmenu v rétorike čínskych predstaviteľov a po mesiacoch neistoty vrátil nádej, že čínske akcie majú ešte nejakú hodnotu. Vyhlásenie komisie, ktorej predsedal vicepremiér Liu He, prišlo v stredu a znamenalo obrovský rast čínskych akcií obchodovaných v Hong Kongu a následne aj v USA.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Čínske akcie padali unisono už niekoľko mesiacov a posledné dni pred týmto vyhlásením ich obchodovanie pripomínalo panické výpredaje, keď niektoré spoločnosti prišli o desiatky percent svojej hodnoty. Vyhlásenie komisie mierilo presne na hlavné obavy, ktoré pociťovali akcioví investori – delisting na amerických burzách, napätie medzi Čínou a USA, a tiež zásahy regulátorov do biznisu čínskych internetových gigantov. Čínski predstavitelia vo vyhlásení zdôraznili presadzovanie priateľskej politiky voči finančným trhom a snahu zabezpečiť hladké fungovanie kapitálových trhov, vrátane priateľskej politiky voči zahraničným investorom. Komisia rovnako vyzdvihla veľký posun v riešení problému s USA ohľadom možnosti nahliadnutia do čínskych auditov, ktorý môže viesť k delistingu čínskych ADR obchodovaných na amerických burzách.

Aj keď ide len o neurčité vyhlásenie a chýbajú reálne kroky čínskych regulátorov, môžeme povedať, že ide o veľkú zmenu v komunikácii a odstránenie veľkej neistoty, ktorá bola súčasťou každej valuácie čínskych akcií v posledných mesiacoch. Na túto zmenu rétoriky reagovali akcie okamžite a niektoré akcie prekonali všetky očakávania. Index Golden Dragon (čínske ADR obchodované na US burzách) si pripísali minulý týždeň +26,3%. Alibaba (BABA US) 24.9%, JD 35.7%, VIPS +35%, TIGR +73%.

Tento týždeň priniesol optimizmus a vydýchnutie po dlhých mesiacoch pre držiteľov čínskych akcií (medzi ktorých patríme aj my), ale na ich úplné precenenie smerom nahor, kde by valuácie odrážali silné fundamenty týchto spoločností, bude potrebné viac ako len jedno vyhlásenie komisie.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.