# investujte s nami  24. 1. 2022

1.PF Slnko

Dlhopisové investície nepriniesli vo všeobecnosti svojim investorom minulý rok takmer žiadne zhodnotenie. Pravdupovediac, nakúpené dlhopisy boli skôr stratovou investíciou. Dôvody sú viac ako jasné. Historicky nízke úrokové sadzby, z ktorých veľká časť sa dostala až do záporných nominálnych hodnôt, sa v prípade prebúdzajúcej inflácie môžu pohnúť len jedným smerom. Nahor.

Rastúce výnosy na dlhopisoch sú fajn, ak máte portfólio vytvorené z dlhopisov s veľmi nízkou duráciou alebo z dlhopisov, ktorých kupóny sa pravidelne upravujú od aktuálnych úrokových mier (samozrejme aj tieto dlhopisy majú nízku duráciu). Horšie však dopadnú portfóliá s vysokou duráciou – dlhopisy s dlhšou splatnosťou a fixnými kupónmi. Durácia (teda citlivosť ceny dlhopisu od zmeny úrokových sadzieb) udáva, ako sa zmení cena dlhopisu, ak sa pohne výnosová krivka. Zároveň tu platí inverzný vzťah. Ak nám rastú úrokové miery, cena dlhopisu klesá a naše portfólio zložené z dlhopisov v dôsledku precenenia nás v danom období odmení stratou.

V roku 2021 sa zdvihli výnosové krivky takmer v každej mene. Napríklad výnos na slovenskom štátnom 10-ročnomdlhopise narástol z -0,5% na približne 0,2%. Podobne rástli výnosy aj na nemeckých štátnych dlhopisoch. Významné nárasty sme zaznamenali napríklad aj na českej krivke, ale aj na amerických treasury dlhopisoch. Rastúce výnosy na bezpečných dlhopisoch sa premietli aj do korporátnej časti dlhopisového spektra. Dlhopisy s ratingom v investičnom pásme performovali takmer rovnako ako štátne dlhopisy, čiže priniesli Vám stratu (najlepšie to uvidíte na ročnom výpise z DSS, ak máte dlhopisový fond).

Jedinou kategóriou, ktorá v roku 2021 priniesla aké-také zhodnotenie boli dlhopisy s ratingom v neinvestičnom pásme (HY bonds). A toto sú vody, v ktorých úspešne loví náš fond 1.PF Slnko. Portfólio fondu je zložené z dlhopisov, ktoré prešli prísnou selekciou a dôkladnou analýzou a aj napriek tomu, že väčšina z nich nemá IG rating, ide o kvalitné spoločnosti s dobrou bilanciou a schopnosťou svoje záväzky ustáť. Pozitívnou zložkou portfólia boli aj vybrané dlhopisy spoločností, hlavne z ropného a LNG sektora, ktoré ponúkajú asymetrické možnosti zhodnotenia voči svojmu riziku. Vďaka takýmto investíciám priniesol 1.PF Slnko svojim investorom v roku 2021 (za obdobie od 31.12.2020 – 31.12.2021) zhodnotenie 4,26% a zanechal za sebou vo výkonnosti väčšinu dlhopisových fondov a ETF.

Dlhopisy ako triedu aktív bude kvôli vysokej inflácii a opatreniam centrálnych bánk opäť čakať ťažký rok. Aj napriek tomu si myslíme, že portfólio fondu 1.PF Slnko ešte nepovedalo posledné slovo a prinesie svojim investorom zaujímavé zhodnotenie v nasledujúcom období. 1.PF Slnko je najstarší podielový fond na Slovensku a od svojho založenia, tzn. od 24.3.1993 k 31.12.2021, zhodnotil investície klientom o 575,48% (6,86 % p.a.).

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.