# investujte s nami  11. 5. 2023

ETF SPORENIE: Spôsob ako zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre vaše deti

Kvalitné vzdelanie vašich detí môže byť jedným z cieľov, ktoré si pri sporení stanovíte. Štúdium (nielen v zahraničí) je čoraz viac finančne náročné a preto je dobré naň myslieť už v prvých rokoch po narodení dieťaťa. Čím skôr začnete, tým viac peňazí budete mať. ETF Sporenie je vhodným produktom nielen pre investíciu do budúcnosti vašich detí, ale cieľom môže byť čokoľvek, napríklad aj dôstojnejší dôchodok pre vás.

“Keďže si dnes všetci želáme, aby deti dostali kvalitné vzdelanie, čoraz častejšie sa stretávame s tým, že investičným cieľom je práve zaplatenie školného a výdavkov spojených so štúdiom na strednej alebo vysokej škole doma, či v zahraničí”, hovorí Lenka Vargová, prevádzková riaditeľka IAD Investments. Ak rozmýšľate podobne, vyberte si produkt s dlhodobým investičným horizontom 10 až 15 rokov. Dôležité je, aby ste pre svoje dieťa začali investične sporiť čo najskôr. Nemusí to byť vysoká suma, stačí aj 20 EUR mesačne. “Ideálne je začať sporiť hneď po narodení dieťaťa, prípadne od 2. či 3. roka jeho života,“ odporúča Lenka Vargová.

Jednoducho povedané, čím skôr začnete, tým lepšie. Také stredoškolské či vysokoškolské štúdium doma alebo v zahraničí môže dať vášmu rozpočtu poriadne zabrať.  Ak je teda aj vaším cieľom našetriť finančné prostriedky na štúdium pre vaše deti, mali by ste sa zamerať na dynamickejšie produkty, či už ide o priame investície vo vybraných podielových fondov, alebo už do tzv. prednastaveného riadeného portfólia, ktoré môžu tvoriť podielové fondy alebo ETF. Práve riadené portfóliá v rámci sporiacich programov vám za 10-15 rokov dokážu vloženú sumu takmer strojnásobiť. Tento spôsob zhodnotenia vašich finančných prostriedkov ponúka aj ETF Sporenie, pričom sporiť môžete už od 20 EUR mesačne. A ak aj vaše dieťa nasporené prostriedky nevyužije na štúdium, môže ich použiť na zariadenie vlastného bývania, či rozbehnutie vlastného podnikania.

Relacia peniaze

Lenka Vargová, prevádzková riaditeľka IAD Investments v relácii Peniaze na RTVS.

Namixovali sme pre vás to najlepšie, čo trh ponúka

V rámci ETF Sporenia sú na výber 3 rôzne investičné stratégie. Stratégia ETF MIX 1 má cieľ prinášať stabilné výnosy pri strednom stupni investičného rizika a tvoria ju cenné papiere ETF, ktoré investujú svoj majetok predovšetkým do dlhopisov (75%) a v menšej miere do akcií (25%).  Investičná stratégia ETF MIX 2 dokáže prinieť vyššie výnosy pri strednom až vysokom stupni investičného rizika prostredníctvom ETF, ktoré investujú svoj majetok do akcií a do dlhopisov vo vyváženej miere (50% akciové ETF  a 50% dlhopisové ETF). A nakoniec najdynamickejšia a najrizikovejšia stratégia ETF MIX 3, ktorej cieľom je prinášať vyššie výnosy pri vysokom stupni investičného rizika prostredníctvom ETF, ktoré investujú svoj majetok do akcií.

Každý máme vlastné predstavy, očakávania a najmä rozdielne vnímanie rizika. Pre lepšiu ilustráciu sme pre pripravili modelový príklad – ak by ste s ETF Sporením sporili mesačne 40 EUR po dobu 20 rokov (cieľová suma bude v tomto prípade 9.600 EUR) s investičnou stratégiou ETF MIX 3 a s pravidelným vstupným poplatkom, vaša očakávaná hodnota majetku by na konci doby sporenia bola

  • pri neutrálnom scenári vývoja trhu 20.794,15 EUR
  • pri pozitívnom scenári vývoja trhu 28.571,86 EUR
  • pri negatívnom scenári vývoja trhu 15.340,66 EUR

ETF Sporenie priklad

Modelový príklad znázorňuje očakávanú hodnotu investície mesačného vkladu so zohľadneným vstupným poplatkom sumy vkladov pri zvolenej investičnej stratégii pre investičný profil investora. Očakávaná hodnota majetku na konci doby sporenia slúži iba ako modelový príklad a skutočný vývoj sa môže líšiť od uvedeného modelového príkladu.

Viac informácii o modelových príkladoch pre ETF Sporenie nájdete v dokumente Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách – Doplnenie k bodu 9. Informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch – Modelový príklad pre ETF Sporenie.

Vypočítajte si sami, ako vám ETF Sporenie našetrí na štúdium vašich detí

Výška očakávaného výnosu závisí nielen od výberu investičnej stratégie, ale aj od doby sporenia a výšky pravidelného vkladu. Vypočítajte si preto sami, aké ETF Sporenie by bolo podľa vašich predstáv. Kalkulačku nájdete na našom webe tu.

Čo sú ETF fondy a ako si správne vybrať?

ETF Sporenie je sporiaci program, ktorý vznikol ako odpoveď na dopyt klientov po sporení do ETF fondov, ktoré sú obchodované na burze. Popularita ETF fondov spočíva najmä v ich relatívne nízkych poplatkoch za ich správu a tiež v možnosti daňovej výhody (ak investor drží svoje prostriedky v ETF fondoch dlhšie ako 1 rok, tak nemusí odvádzať daň za výnos). Tieto fondy dopĺňajú ponuku klasických podielových fondov o jednoduchý nástroj na pasívne kopírovanie výkonnosti indexov alebo komodít. Mnohé ETF fondy sú teda indexové fondy, ktoré sú vhodné na pravidelné, ale aj na jednorazové investovanie.

Každý nie je odborníkom na všetky typy finančných nástrojov a fondov, preto je dôležité, vybrať si spoľahlivého partnera, ktorý má v tejto oblasti odborné znalosti a skúsenosti. Pri výbere toho správneho investičného nástroja je potrebné si najmä zodpovedať nasledovné otázky:

  • Aký je môj investičný cieľ – na čo chcem nasporené peniaze minúť?
  • Aký je môj investičný horizont – za koľko rokov, resp. kedy chcem použiť nasporené peniaze na svoj cieľ?
  • Aké veľké riziko som ochotná/ý podstúpiť – viem si zachovať chladnú hlavu, keď trhy budú klesať? Som si vedomá/ý že nič nemám garantované?
  • Koľko si môžem dovoliť mesačne sporiť?

Toto sú iba tie najzákladnejšie otázky, na ktoré by ste mali poznať odpovede predtým, ako začnete s akýmkoľvek investovaním. V neposlednom rade je dôležité, kto stojí za správou fondov a aké ma skúsenosti v oblasti investovania a správy investícii.

Už 32 rokov správna adresa pre vaše investície

Chcete si založiť ETF Sporenie alebo máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo nás kontaktujte telefonicky 0800 601 601 alebo prostredníctvom emailu  info@iad.sk.

Tento materiál je marketingovým oznámením. ETF Sporenie ponúka tri investičné stratégie so stredným až vysokým stupňom investičného rizika a je určené pre osoby, ktoré sú neprofesionálnymi klientami, rezidentmi  Slovenskej republiky, a ktoré sú ochotné podstúpiť stredné až vysoké riziko spojené s investíciou, a teda riziko kolísania jej hodnoty, prípadne aj straty investovaných prostriedkov, a ktorých investičné ciele smerujú k zhodnoteniu majetku a / alebo vytvoreniu finančnej rezervy. Pri poskytovaní ETF Sporenia je portfólio klienta tvorené cennými papiermi ETF, ktorými sú cenný papier fondu obchodovaného na burze tzv. ETF a peňažnými prostriedkami určenými na nadobudnutie cenných papierov ETF. S investíciou do cenných papierov ETF v ETF Sporení je spojené aj riziko, hodnota tejto investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o ETF Sporení vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte, v dokumentoch: Obchodné podmienky pre ETF Sporenie, Ponuka Investičných stratégií pre ETF Sporenie, Zmluva pre ETF Sporenie, Sadzobník poplatkov pre ETF Sporenie a Informácia o IAD a ňou poskytovaných službách, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle IAD, v sídle sprostredkovateľa resp. u sprostredkovateľov, ktorí sú podriadenými finančnými agentami a vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe zmluvy uzavretej so sprostredkovateľom.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.