Zmiešané fondy

Zmiešané fondy

Fondy, ktoré investujú súčasne do akcií a dlhopisov, prípadne aj do nástrojov peňažného trhu. Pomer akcií a dlhopisov, prípadne iných finančných nástrojov sa líši podľa zamerania investičnej politiky fondu.

Zmiešané fondy

Naše zmiešané fondy

Loading...
  • Growth Opportunities
  • KD RUSSIA
  • Optimal Balanced
  • Protected Equity 1
  • Protected Equity 2

Growth Opportunities

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-25,01 %
1 rok: 
-21,44 %
od vzniku fondu: 
0,86 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 6 (1-7)
Viac informácií

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-77,33 %
1 rok: 
-77,46 %
od vzniku fondu: 
-9,44 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 6 (1-7)
Viac informácií

Optimal Balanced

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-24,58 %
1 rok: 
-23,99 %
od vzniku fondu: 
-2,86 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
5 rokov
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 5 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 1

Výkonnosť

od začiatku roka: 
-0,40 %
1 rok: 
0,23 %
od vzniku fondu: 
1,20 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Viac informácií

Protected Equity 2

Výkonnosť

od začiatku roka: 
0,21 %
1 rok: 
0,78 %
od vzniku fondu: 
1,06 % p.a
Minimálna počiatočná investícia: 
20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 
20 EUR
Odporučený investičný horizont: 
2 roky
Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Viac informácií

Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.