Growth Opportunities

Zmiešaný podielový fond, ktorý investuje najmä do dlhopisov a do akcií. Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 5 rokov.

Zlatá minca 2020

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Denné údaje: 22. 5. 2024

Cena 1 podielového listu: 0,04741900 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 28 016 045,78 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 5. 11. 2007

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 5. 2024

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 22. 5. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Od začiatku roka 2024 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
11,13 % -2,01 % 8,03 % 22,92 % 22,31 % -14,57 %
-5,11 %
28,57 %
5,15 %
34,21 %
2,98 %
42,85 %
2,18 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: zmiešaný fond
Denominačná mena: EUR
Bankové spojenie: IBAN: SK45 7500 0000 0002 5513 1643
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 5. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR
Vstupný poplatok: menej ako 16 000,00 EUR*: 2 %, 16 000,00 EUR* a viac: individuálne
*celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: 1,99 % p.a.
Depozitársky poplatok: 0,288 % p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 1  2  3  4  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje stredne vysokú rizikovú triedu.

ISIN: SK3110000617
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Investujte hneď cez QR kód

Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Zmiešaný fond
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 5 rokov
  • Cieľom je v dlhodobom horizonte zabezpečiť atraktívne zhodnotenie než dlhopisové fondy a terminované vklady
  • Stredne vysoké trhové riziko
  • Investuje do akciových, dlhopisových a realitných fondov obchodovaných na burze
  • Fond  nie je regionálne obmedzený

Získané ocenenia:

ocenenia-growth-opportunities

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok Podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a akcií obchodovaných na európskych a amerických burzách, do cenných papierov iných štandardných fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov a cenných papierov otvorených špeciálnych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania obchodovaných na regulovanom trhu a to v súlade s rizikovým profilom Podielového fondu. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch a nie je obmedzený. Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči akciovému, úrokovému a menovému riziku Podielového fondu. V Podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie). Cieľom Podielového fondu nie je kopírovať žiadny finančný index ani sa pri výbere investícií nesleduje vývoj žiadneho finančného indexu, uplatňuje sa aktívny prístup k investíciám.

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplýva zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami


Mesačný report - apríl 2024

Mesačný report - marec 2024

Mesačný report - február 2024

Mesačný report - január 2024

Mesačný report - december 2023

Mesačný report - november 2023

Mesačný report - október 2023

Mesačný report - september 2023

Mesačný report - august 2023

Mesačný report - júl 2023

Mesačný report - jún 2023

Mesačný report - máj 2023

Mesačný report - apríl 2023

Mesačný report - marec 2023

Mesačný report - február 2023

Mesačný report - január 2023

Mesačný report - december 2022

Mesačný report - november 2022

Mesačný report - október 2022

Mesačný report - september 2022

Mesačný report - august 2022

Mesačný report - júl 2022

Mesačný report - jún 2022

Mesačný report - máj 2022

Mesačný report - apríl 2022

Mesačný report - marec 2022

Mesačný report - január 2022

Mesačný report - december 2021

Mesačný report - november 2021

Mesačný report - október 2021

Mesačný report - september 2021

Mesačný report - august 2021

Mesačný report - júl 2021

Mesačný report - jún 2021

Mesačný report - máj 2021

Mesačný report - apríl 2021

Mesačný report - marec 2021

Mesačný report - február 2021

Mesačný report - január 2021

Mesačný report - december 2020

Mesačný report - november 2020

Mesačný report - október 2020

Mesačný report - september 2020

Mesačný report - august 2020

Mesačný report - júl 2020

Mesačný report - jún 2020

Mesačný report - máj 2020

Mesačný report - apríl 2020

Mesačný report - marec 2020

Mesačný report - február 2020

Mesačný report - január 2020

Mesačný report - december 2019

Mesačný report - november 2019

Mesačný report - október 2019

Mesačný report - september 2019

Mesačný report - august 2019

Mesačný report - júl 2019

Mesačný report - jún 2019

Mesačný report - máj 2019

Mesačný report - apríl 2019

Mesačný report - marec 2019

Mesačný report - február 2019

Mesačný report - január 2019

Mesačný report - december 2018

Mesačný report - november 2018

Mesačný report - október 2018

Mesačný report - september 2018

Mesačný report - august 2018

Mesačný report - júl 2018

Mesačný report - jún 2018

Mesačný report - máj 2018

Mesačný report - apríl 2018

Mesačný report - marec 2018

Mesačný report - február 2018

Mesačný report - január 2018

Mesačný report - december 2017

Mesačný report - november 2017

Mesačný report - október 2017

Mesačný report - september 2017

Mesačný report - august 2017

Mesačný report - júl 2017

Mesačný report - jún 2017

Mesačný report - máj 2017

Mesačný report - apríl 2017

Mesačný report - marec 2017

Mesačný report - február 2017

Mesačný report- január 2017

Mesačný report - december 2016

Mesačný report - november 2016

Mesačný report – október 2016

Mesačný report - september 2016

Mesačný report - august 2016

Mesačný report - júl 2016

Mesačný report - jún 2016

Mesačný report - máj 2016

Mesačný report - apríl 2016

Mesačný report - marec 2016

Mesačný report - február 2016

Mesačný report - január 2016Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.