Zaistený - IAD depozitné konto

Investovanie s pevne stanoveným výnosom, ktorý je vyhlasovaný vždy mesiac vopred.

Vyhlasovaný výnos platný od 1.4.2024: 2,39% p.a.

Určený pre konzervatívnych investorov.
Investícia bez vstupných a výstupných poplatkov.
Fond s najväčším počtom ocenení v súťažiach finančných produktov.
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR

Ocenenia fondu

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Denné údaje: 22. 4. 2024

Cena 1 podielového listu: 0,04061971 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 38 384 181,05 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 1. 2. 2008

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Zaistený - IAD depozitné konto za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 4. 2024

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka 2024, ktorá je uvádzaná k 22. 4. 2024.

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Od začiatku roka 2024 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
0,93 % 0,23 % 0,73 % 1,48 % 2,61 % 4,70 %
1,54 %
5,99 %
1,17 %
8,93 %
0,86 %
22,37 %
1,25 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Podielový fond je určený konzervatívnym investorom uprednostňujúcim ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho našim klientom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie jedného až dvanástich mesiacov a chcú investovať v eurách.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: fond krátkodobých investícií
Denominačná mena: EUR
Bankové spojenie: IBAN: SK65 7500 0000 0002 5507 9873
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 1. 2. 2008
Minimálna počiatočná investícia: 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia: 20 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: max. 1% p.a.
Depozitársky poplatok: 0,06 % p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 1  2  3  4  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 1 zo 7, čo predstavuje najnižšiu rizikovú triedu.

ISIN: SK3110000716
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Investujte hneď cez QR kód

Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Fond krátkodobých investícií
  • Bez vstupných a výstupných poplatkov
  • Určený pre konzervatívnych investorov
  • Vopred stanovený výnos (na 1 mesiac)
  • Investičný horizont na obdobie 1 až 12 mesiacov
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Investície výlučne v EUR
  • Investuje do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých termínovaných vkladov

Získané ocenenia:

Ocenenie fondu Zaisteny DK

Investičná stratégia fondu:

Správcovská spoločnosť zverejňuje výšku vopred stanoveného výnosu pre nasledujúce obdobie najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho obdobia. Cieľom investičnej politiky je dosahovanie výnosu z majetku podielového fondu vopred stanoveného správcovskou spoločnosťou tak, aby dosiahnutý výnos neklesol pod stanovený minimálny výnos v určenom časovom období minimálne jedného kalendárneho mesiaca. Princíp riadenia spočíva v používaní takých finančných nástrojov, ktoré poskytujú vopred definovaný pevný úrokový výnos a ktoré budú držané obvykle do ich splatnosti. Výkonnosť podielového fondu nebude podliehať výkyvom menových kurzov. Podielový fond investuje majetok výlučne do finančných nástrojov denominovaných v eurách.

Na vývoj hodnoty majetku fondu vyplývajú najmä:

Priemerný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko protistrany.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami


Mesačný report - marec 2024

Mesačný report - február 2024

Mesačný report - január 2024

Mesačný report - december 2023

Mesačný report - november 2023

Mesačný report - október 2023

Mesačný report - september 2023

Mesačný report - august 2023

Mesačný report - júl 2023

Mesačný report - jún 2023

Mesačný report - máj 2023

Mesačný report - apríl 2023

Mesačný report - marec 2023

Mesačný report - február 2023

Mesačný report - január 2023

Mesačný report - december 2022

Mesačný report - november 2022

Mesačný report - október 2022

Mesačný report - september 2022

Mesačný report - august 2022

Mesačný report - júl 2022

Mesačný report - jún 2022

Mesačný report - máj 2022

Mesačný report - apríl 2022

Mesačný report - marec 2022

Mesačný report - január 2022

Mesačný report - december 2021

Mesačný report - november 2021

Mesačný report - október 2021

Mesačný report - september 2021

Mesačný report - august 2021

Mesačný report - júl 2021

Mesačný report - jún 2021

Mesačný report - máj 2021

Mesačný report - apríl 2021

Mesačný report - marec 2021

Mesačný report - február 2021

Mesačný report - január 2021

Mesačný report - december 2020

Mesačný report - november 2020

Mesačný report - október 2020

Mesačný report - september 2020

Mesačný report - august 2020

Mesačný report - júl 2020

Mesačný report - jún 2020

Mesačný report - máj 2020

Mesačný report - apríl 2020

Mesačný report - marec 2020

Mesačný report - február 2020

Mesačný report - január 2020

Mesačný report - december 2019

Mesačný report - november 2019

Mesačný report - október 2019

Mesačný report - september 2019

Mesačný report - august 2019

Mesačný report - júl 2019

Mesačný report - jún 2019

Mesačný report - máj 2019

Mesačný report - apríl 2019

Mesačný report - marec 2019

Mesačný report - január 2019

Mesačný report - december 2018

Mesačný report - november 2018

Mesačný report - október 2018

Mesačný report - september 2018

Mesačný report - august 2018

Mesačný report - júl 2018

Mesačný report - jún 2018

Mesačný report - máj 2018

Mesačný report - apríl 2018

Mesačný report - marec 2018

Mesačný report - február 2018

Mesačný report - január 2018

Mesačný report - december 2017

Mesačný report - november 2017

Mesačný report - október 2017

Mesačný report - september 2017

Mesačný report - august 2017

Mesačný report - júl 2017

Mesačný report - jún 2017

Mesačný report - máj 2017

Mesačný report - apríl 2017

Mesačný report - marec 2017

Mesačný report - február 2017

Mesačný report - január 2017

Mesačný report - december 2016

Mesačný report - november 2016

Mesačný report – október 2016

Mesačný report - september 2016

Mesačný report - august 2016

Mesačný report - júl 2016

Mesačný report - jún 2016

Mesačný report - máj 2016

Mesačný report - apríl 2016

Mesačný report - marec 2016

Mesačný report - február 2016

Mesačný report - január 2016
Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.