Český konzervativní

Podielový fond vhodný pre konzervatívneho investora. Investície vo fonde majú zameranie na Českú republiku. Odporúčaný investičný horizont je obdobie viac ako 3 roky.

Výkonnosť fondu

Základné údaje

Detail fondu

Dokumenty

Výkonnosť fondu

Loading...

Denné údaje: 31. 5. 2023

Cena 1 podielového listu: 0,04917800 EUR
Čistá hodnota majetku (NAV): 7 857 856,35 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 9. 11. 2007

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Český konzervativní za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v EUR, 31. 5. 2023

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka, ktorá je uvádzaná k 31. 5. 2023.

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
4,51 % -0,32 % 0,64 % 6,01 % 9,28 % 16,39 %
5,19 %
17,28 %
3,24 %
16,62 %
1,55 %
20,25 %
1,19 %

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Denné údaje: 31. 5. 2023

Cena 1 podielového listu: 1,16753490 CZK
Čistá hodnota majetku (NAV): 186 553 367,61 CZK

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v CZK

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu. V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum vytvorenia fondu: 9. 11. 2007

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Graf ročných hodnôt výkonnosti podielového fondu Český konzervativní za posledných 10 rokov k

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Loading...

Výkonnosti fondu v CZK, 31. 5. 2023

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Uvedená výkonnosť je k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, výnimkou je hodnota Od začiatku roka, ktorá je uvádzaná k 31. 5. 2023.

Od začiatku roka 1 mes. 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 rokov kumulat. / p.a. 10 rokov kumulat. / p.a. Od založenia kumulat. / p.a.
2,88 % 0,70 % 1,68 % 3,41 % 4,97 % 2,64 %
0,87 %
7,93 %
1,54 %
7,69 %
0,74 %
6,16 %
0,38 %

Minulá výkonnosť podielového fondu (formát pdf)

Loading...Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Základné údaje

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v českej korune. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov v CZK, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.

Správca fondu: IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu: Slovenská republika
Kategória fondu: dlhopisový fond
Denominačná mena: EUR
Referenčná mena: CZK
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vytvorenia fondu: 9. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia: 600 CZK (20 EUR)
Minimálna nasledujúca investícia: 600 CZK (20 EUR)
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0 %
Správcovský poplatok: 0,60 % p.a.
Depozitársky poplatok: 0,12 % p.a. vrátane DPH
Súhrnný ukazovateľ rizika SRI: 1  2  3 4  5  6  7

Tento Fond sme klasifikovali ako 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízku rizikovú triedu.

ISIN: SK3110000641
Dôležité dokumenty: Dokumenty a tlačivá

Investujte hneď cez QR kód

Ak ste už naším investorom a chcete investovať do Podielového fondu, stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje a náš systém Vám vygeneruje PayBySquare kód. Ten následne naskenujte do svojej mobilnej bankovej aplikácie a investujete.

Detail fondu

Vlastnosti fondu:

  • Dlhopisový fond konzervatívneho charakteru s referenčnou menou CZK
  • Určený pre konzervatívnych investorov
  • Odporúčaný investičný horizont viac ako 3 roky
  • Uprednostňuje ochranu kapitálu pred maximalizáciou výnosu
  • Nízke trhové riziko
  • Investuje do dlhopisov (štátnych, podnikových, hypotekárnych), nástrojov finančného trhu (zmenky,pokladničné poukážky), pričom sa kladie dôraz na vysoký rating eminenta (bezpečnosť investície).
  • Investície sú realizované hlavne v CZK
  • Fond sa regionálne obmedzuje predovšetkým na Českú republiku, v malej miere aj na zvyšok Európy.

Investičná stratégia:

Cieľom podielového fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte viac ako 3 roky. Fond svojím zameraním spadá do kategórie dlhopisový podielový fond a investuje predovšetkým do štátnych dlhopisov Českej republiky, dlhopisov iných subjektov vydaných v mene CZK, vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách.

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond má regionálne zameranie na Českú republiku a nemá odvetvové zameranie.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie).

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Dokumenty

Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami


Mesačný report - apríl 2023

Mesačný report - marec 2023

Mesačný report - február 2023

Mesačný report - január 2023

Mesačný report - december 2022

Mesačný report - november 2022

Mesačný report - október 2022

Mesačný report - september 2022

Mesačný report - august 2022

Mesačný report - júl 2022

Mesačný report - jún 2022

Mesačný report - máj 2022

Mesačný report - apríl 2022

Mesačný report - marec 2022

Mesačný report - január 2022

Mesačný report - december 2021

Mesačný report - november 2021

Mesačný report - október 2021

Mesačný report - september 2021

Mesačný report - august 2021

Mesačný report - júl 2021

Mesačný report - jún 2021

Mesačný report - máj 2021

Mesačný report - apríl 2021

Mesačný report - marec 2021

Mesačný report - február 2021

Mesačný report - január 2021

Mesačný report - december 2020

Mesačný report - november 2020

Mesačný report - október 2020

Mesačný report - september 2020

Mesačný report - august 2020

Mesačný report - júl 2020

Mesačný report - jún 2020

Mesačný report - máj 2020

Mesačný report - apríl 2020

Mesačný report - marec 2020

Mesačný report - február 2020

Mesačný report - január 2020

Mesačný report - december 2019

Mesačný report - november 2019

Mesačný report - október 2019

Mesačný report - september 2019

Mesačný report - august 2019

Mesačný report - júl 2019

Mesačný report - jún 2019

Mesačný report - máj 2019

Mesačný report - apríl 2019

Mesačný report - marec 2019

Mesačný report - február 2019

Mesačný report - január 2019

Mesačný report - december 2018

Mesačný report - november 2018

Mesačný report - október 2018

Mesačný report - september 2018

Mesačný report - august 2018

Mesačný report - júl 2018

Mesačný report - jún 2018

Mesačný report - máj 2018

Mesačný report - apríl 2018

Mesačný report - marec 2018

Mesačný report - február 2018

Mesačný report - január 2018

Mesačný report - december 2017

Mesačný report - november 2017

Mesačný report - október 2017

Mesačný report - september 2017

Mesačný report - august 2017

Mesačný report - júl 2017

Mesačný report - jún 2017

Mesačný report - máj 2017

Mesačný report - apríl 2017

Mesačný report - marec 2017

Mesačný report - február 2017

Mesačný report - január 2017

Mesačný report - december 2016

Mesačný report - november 2016

Mesačný report - október 2016

Mesačný report - september 2016

Mesačný report - august 2016

Mesačný report - júl 2016

Mesačný report - jún 2016

Mesačný report - máj 2016

Mesačný report - apríl 2016

Mesačný report - marec 2016

Mesačný report - február 2016

Mesačný report - január 2016Máte záujem investovať do podielových fondov alebo o ďalšie informácie?

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.